Regulamin

Załącznik nr 10

do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług

Szczególny Regulamin - Usługi Sklepu Internetowego

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Szczególny Regulamin usługi Sklepu Internetowego (dalej: Szczególny Regulamin) stanowi załącznik

numer 10 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług (dalej: Ogólny Regulamin), którego pełna treść znajduje

się pod adresem: regulaminy.nutropharma.pl

2. Niniejszy Szczególny Regulamin określa warunki i sposób świadczenia przez Usługodawcę na Stronie

Internetowej https://sklep.nutropharma.pl/ Usługi Sklepu Internetowego, a także warunki i sposób

korzystania przez Użytkownika z Usługi Sklepu Internetowego przez Użytkownika w tym:

a) podstawowe pojęcia użyte w niniejszym Szczególnym Regulaminie,

b) dane adresowe i kontaktowe dotyczące Usługodawcy prowadzącego Stronę Internetową:

https://sklep.nutropharma.pl/ oraz świadczącego Usługę Sklepu Internetowego,

c) podstawowe informacje dot. świadczenia Usługi Sklepu Internetowego

● moment rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usługi Sklepu Internetowego

● ogólne warunki świadczenia Usługi Sklepu Internetowego,

● wymagania techniczne dot. Korzystania z Sklepu Internetowego

● odpowiedzialność Usługodawcy,

d) podstawowe informacje dot. korzystania z Usługi Sklepu Internetowego oraz Strony Internetowej

https://sklep.nutropharma.pl/ :

⏤ usługi świadczone w ramach dostępu do Strony Internetowej https://sklep.nutropharma.pl/

oraz dostępu do Usługi Sklepu Internetowego wymagające rejestracji oraz te nie wymagające

rejestracji,

⏤ warunki formalnoprawne zapisu do Usługi Sklepu Internetowego

⏤ warunki formalne zapisu do Usługi Sklepu Internetowego

⏤ procedurę zapisu do Usługi Sklepu Internetowego

⏤ zasady rezygnacji z Usługi Sklepu Internetowego

⏤ funkcjonalność Profilu Użytkownika,

⏤ funkcjonalność Usługi Sklepu Internetowego

⏤ funkcjonalność Strony Internetowe https://sklep.nutropharma.pl/,

⏤ prawa i obowiązki Użytkownika Usług,

⏤ zasady wykorzystania treści świadczonych w Usługach,

e) listę płatnych funkcjonalności Usługi Sklepu Internetowego

3. Ogólny Regulamin określa:

a) podstawowe informacje dot. świadczenia Usług w ramach Strony Internetowej:

https://sklep.nutropharma.pl/,

- podstawowe pojęcia,

- moment rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usługi dostępu do Strony Internetowej

https://sklep.nutropharma.pl/,

- ogólne warunki świadczenia Usługi dostępu do Strony Internetowej https://sklep.nutropharma.pl/,,

- wymagania techniczne dot. Strony Internetowej https://sklep.nutropharma.pl/,,

- odpowiedzialność Usługodawcy.

b) zasady zmiany przez Usługodawcę warunków i sposobu świadczenia Usługi Sklepu Internetowego,,

c) zasady zmiany przez Usługodawcę warunków i sposobu świadczenia Usługi dostępu do Strony

Internetowej https://sklep.nutropharma.pl/,,

d) tryb składania reklamacji i sposób ich rozpatrywania,

e) ogólne prawa i obowiązki każdego Użytkownika Strony Internetowej

https://sklep.nutropharma.pl/,

f) informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

4. W zakresie nieuregulowanym lub nie uregulowanym odmiennie w niniejszym Szczególnym Regulaminie,

zastosowanie mają postanowienia: Ogólnego Regulaminu oraz jego załączników, w tym Ogólnej Polityki

Prywatności, Ogólnej Polityki Cookies, niezależnie od tego czy niniejszy Szczególny Regulamin przewiduje

wyraźne odesłanie. Treść ww. dokumentów dostępna jest pod adresem: regulaminy.nutropharma.pl

5. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Sklepu Internetowego, lub Strony Internetowej

https://sklep.nutropharma.pl/, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z: Ogólnym Regulaminem oraz jego

załącznikami tj. m.in. niniejszym Szczególnym Regulaminem, Ogólną Polityką Prywatności, Ogólną Polityką

Cookies, Ogólną Klauzulą Informacyjną, Klauzulą informacyjną dla Klientów, Kontrahentów, Klauzulą

Informacyjną Portali Społecznościowych, Klauzulą informacyjną kontaktu oraz Regulaminami Zewnętrznych

Dostawców Usług Elektronicznych.

Treść tych dokumentów znajduje się pod adresem: Regulaminy.nutropharma.pl Postanowienia § 1 ust. 2

Ogólnego Regulaminu stosuje się.

§ 2 Definicje

1. O ile nie zastrzeżono inaczej, stosuje się definicje zawarte w Ogólnym Regulaminie. Dla wyjaśnienia zwrotów

zawartych w niniejszym Regulaminie Szczególnym:

a) Usługodawcą jest spółka NutroPharma sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli, ul. Jedności 10A, 05-506

Lesznowola, przy czym szczegółowe dane Usługodawcy znajdują się w załączniku numer 4 do Ogólnego

Regulaminu,

b) Użytkownik Strony Internetowej oznacza Użytkownika w rozumieniu Ogólnego Regulaminu, w tym

także Użytkownika Usługi Sklepu Internetowego,

c) Użytkownik lub Użytkownik Usługi Sklepu Internetowego oznacza Użytkownika w rozumieniu

Ogólnego Regulaminu, który dokonał rejestracji tj. zapisu do Usługi i otrzymał pozytywną Weryfikację,

d) Użytkownik Usługi Zamówienia oznacza Użytkownika Strony Internetowej lub Usługi Sklepu

Internetowego, który złożył przyjęte do realizacji przez Usługodawcę Zamówienie na Towar,

e) Zgłaszający Rejestracje oznacza Użytkownika Strony Internetowej, który dokonuje Zgłoszenia

rejestracyjnego,

f) Użytkownik Zgłaszający Zamówienie oznacza Użytkownika Usługi Sklepu Internetowego lub

Użytkownika Strony Internetowej, który złożył do realizacji Zamówienie,

g) Konsument oznacza Konsumenta w rozumieniu Ogólnego Regulaminu, który użytkuje Stronę

Internetową lub Usługę lub chce ze Sprzedającym zawrzeć Umowę Sprzedaży lub ją zawarł,

h) Przedsiębiorca oznacza Przedsiębiorcę w rozumieniu Ogólnego Regulaminu, który użytkuje Stronę

Internetową lub Usługę lub chce ze Sprzedającym zawrzeć Umowę Sprzedaży lub ją zawarł,

i) Przedsiębiorca Traktowany Jak Konsument oznacza Przedsiębiorcę Traktowanego Jak Konsument w

rozumieniu Ogólnego Regulaminu, który użytkuje Stronę Internetową lub Usługę lub chce ze

Sprzedającym zawrzeć Umowę Sprzedaży lub ją zawarł,

j) Zgłoszenie rejestracyjne oznacza oświadczenie woli Użytkownika Strony Internetowej o chęci

utworzenia Profilu Użytkownika w celu skorzystania z Usługi Sklepu Internetowego,

k) Zamówienie oznacza ofertę złożoną przez Użytkownika Zgłaszającego Zamówienie do Usługodawcy

zawarcia umowy sprzedaży poprzez Formularz Zamówienia,

l) Formularz Zamówienia oznacza interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej

pozwalający na dokonanie Zamówienia, zawierający:

i) w przypadku: Użytkownika Strony Internetowej,

1) następujące kategorie danych tj.:

(a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres działalności i/lub adres

do doręczeń, adres email, numer telefonu, hasło (pola obowiązkowe

danych),

(b) w przypadku przedsiębiorców: nazwa, adres działalności i/lub adres do

doręczeń, numer NIP, adres email, numer telefonu, hasło (pola

obowiązkowe danych),

ii) Oświadczenie Użytkownika Zgłaszającego Zamówienie o zapoznaniu się z Ogólnym

Regulaminem i jego załącznikami, w tym Polityką Prywatności, Ogólną Klauzulą Informacyjną,

Klauzulą Informacyjną Klientów, Kontrahentów, Klauzulą Informacyjną Portali

Społecznościowych, Klauzulą informacyjną kontaktu, niniejszym Szczególnym Regulaminem,

oraz akceptacją regulaminów, (pole obowiązkowe)

iii) Pouczenie Użytkownika Zgłaszającego Zamówienie będącego Konsumentem lub

Przedsiębiorcą Traktowanym Jak Konsument o prawie odstąpienia od Umowy z

Usługodawcą,

iv) Pouczenie Użytkownika Zgłaszającego Zamówienie będącego Konsumentem lub

Przedsiębiorcą Traktowanym Jak Konsument o możliwości świadczenia usług przed upływem

prawa do odstąpienia i wiążąca się z tym utrata uprawnienia do prawa odstąpienia,

v) Oświadczenia Użytkownika Zgłaszającego Zamówienie będącego Konsumentem lub

Przedsiębiorcą Traktowanym Jak Konsument o wyrażeniu zgody:

1) na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia, w związku z

którym przetwarzane będą dane szczególne (pole fakultatywne)

2) na przetwarzanie danych osobowych w innych celach wynikających z Ogólnej

Klauzuli Informacyjnej, Klauzuli informacyjnej Klientów, Kontrahentów, Klauzuli

informacyjnej Portali Społecznościowych, Klauzuli Informacyjnej kontaktu - np.

zgoda na otrzymywanie newslettera za pomocą maila lub w wiadomości SMS, zgoda

na przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania newslettera za pomocą

wiadomości e-mail lub SMS, zgoda na użycie telekomunikacyjnego urządzenia

końcowego w celu przesyłania informacji handlowych, zgoda na przesyłanie

informacji handlowych drogą elektroniczną (pola fakultatywne), przy czym

w przypadku Użytkownika, Użytkownik może zaktualizować wcześniej udzielone

zgody,

vi) Uwagi,

m) Usługa lub Usługa Sklepu Internetowego oznacza Usługę Sklepu Internetowego dostępną dla

Użytkownika, a więc po pozytywnej Weryfikacji Zgłoszenia Rejestracyjnego złożonego przez

Zgłaszającego Rejestrację, przy czym Usługa świadczona jest pod adresem internetowym:

https://sklep.nutropharma.pl/,

n) Weryfikacja oznacza proces weryfikacji Zgłoszenia Rejestracyjnego złożonego przez Zgłaszającego

Rejestrację,

o) Szczególny Regulamin jest to niniejszy Szczególny Regulamin Usługi Sklepu Internetowego,

p) Strona Internetowa lub Usługi oznacza stronę internetową dostępną pod adresem:

https://sklep.nutropharma.pl/,

q) Sklep Internetowy oznacza dostępną w sieci internet pod adresem: https://sklep.nutropharma.pl/

funkcjonalność pozwalającą na zapoznanie się z ofertą towarów i usług Usługodawcy, ich porównanie,

dokonanie Zamówienia oraz zawarcie umowy Kupna Sprzedaży. ,

r) Profil Użytkownika oznacza spersonalizowany zbiór uprawnień i obowiązków odniesiony do

konkretnie oznaczonego Użytkownika, pozwalający na korzystanie z Usługi, w tym dokonanie

Zamówienia towaru. Dostęp do Profilu Użytkownika następuje poprzez użycie przycisku “Twoje

konto”, dostęp wymaga autoryzacji za pomocą Loginu oraz Hasła, przy czym w wypadku wyboru opcji

logowania za pomocą Zewnętrznych Dostawców Usług Elektronicznych dochodzi do powiązania

Profilu Użytkownika z Profilem w usłudze świadczone przez Zewnętrznych Dostawców Usług

Elektronicznych,

s) Login oznacza nazwę Użytkownika w Usłudze,

t) Hasło oznacza ciąg znaków zabezpieczających dostęp do Profilu Użytkownika,

u) Umowa oznacza Umowę w rozumieniu Ogólnego Regulaminu,

v) Umowa sprzedaży oznacza umowę zawieraną pomiędzy Użytkownikiem Strony Internetowej a

Usługodawcą w przedmiocie sprzedaży Towarów,

w) Towar oznacza oferowane przez Usługodawcę przedmioty w celu zawarcia z Użytkownikiem Strony

Internetowej Umowy sprzedaży, min. kosmetyki, suplementy diety oraz żywność specjalnego

przeznaczenia medycznego, ...

x) Koszyk oznacza funkcjonalność Usługi Sklepu Internetowego, pozwalającą na wybór towarów oraz ich

ilości, pozwalająca następnie poprzez Formularz Zamówienia dokonać Zamówienia.

y) Zewnętrzni Dostawcy Usług Elektronicznych oznaczają dostawców usług elektronicznych, innych niż

Usługodawca, za pośrednictwem których możliwe jest dokonanie Zgłoszenia Rejestracyjnego lub

zalogowania do Profilu Użytkownika, którymi są: Facebook, Google, LinkedIn. Zewnętrzni Dostawcy

Usług Elektronicznych świadczą usługi odrębnie i niezależnie od Usługodawcy.

z) Sprzedawca oznacza Usługodawcę w rozumieniu niniejszego Szczególnego Regulaminu,

aa) Formularz Zgłoszenia jest to interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej pozwalający

na dokonanie Zgłoszenia Rejestracyjnego, zawierający:

i) następujące kategorie danych tj.:

1) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres działalności i/lub adres do

doręczeń, adres email, numer telefonu, hasło (pola obowiązkowe danych),

2) w przypadku przedsiębiorców: nazwa, adres działalności i/lub adres do doręczeń,

numer NIP, adres email, numer telefonu, hasło (pola obowiązkowe danych),

ii) niezbędne oświadczenia Użytkownika tj.:

1) o pełnej zdolności do czynności prawnych, (pola obowiązkowe oświadczeń ),

2) zapoznaniu się z treścią Ogólnego Regulaminu oraz jego załączników, w tym

niniejszego Szczegółowego Regulaminu, Szczególnego Regulaminie Usługi Dysku

Wirtualnego Albumu, Ogólnej Polityki Prywatności, Polityki Cookies, Ogólnej

Klauzuli Informacyjnej, Klauzuli Informacyjnej Klientów, Kontrahentów, Klauzuli

informacyjnej portali społecznościowych i akceptację ww. regulaminów (pola

obowiązkowe oświadczeń ),

iii) zgody na przetwarzanie danych osobowych przy czym zgody te wynikają z Ogólnej Klauzuli

Informacyjnej, Klauzuli informacyjnej Klientów, Kontrahentow, Klauzuli informacyjnej portali

społecznościowych (pola fakultatywne danych osobowych),

iv) zgody telekomunikacyjne (pola fakultatywne zgód telekomunikacyjnych ),

v) zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (pola fakultatywne zgód

elektronicznych)

przy czym w przypadku użycia opcji logowania za pomocą Zewnętrznych Dostawców Usług Elektronicznych część danych

Zgłaszającego rejestrację jest pobierana za jego zgodą od tych podmiotów, przy czym sposób i tryb pobierania danych

osobowych i rodzaj pobieranych danych osobowych, jak również wyrażenia zgody na takie pobranie danych osobowych

opisany został w § 9 ust. 1 pkt. b niniejszego Szczególnego Regulaminu.

§ 3 Dane kontaktowe i sposób kontaktu

1. Szczegółowe dane Usługodawcy znajdują się w załączniku numer 4 do Ogólnego Regulaminu, dostępnego pod

adresem internetowym: regulaminy.nutropharma.pl

2. Użytkownik ma możliwość kontaktu z Usługodawcą, za pośrednictwem wskazanych niżej danych

kontaktowych: telefon: 22 380 48 00, adres email: biuro@nutropharma.pl

3. Użytkownik może telefonicznie skontaktować się z Usługodawcą, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30

– 16.30, za wyjątkiem dni wolnych od pracy lub innych dni wskazanych przez Usługodawcę jako wolne na

Stronie Internetowej w zakładce pn.: “Kontakt”. Usługodawca przekazuje informację na Stronie Internetowej,

co najmniej na 7 dni przed dniem ustalonym przez Usługodawcę jako dzień wolny od pracy.

4. Użytkownik może również zgłosić się do siedziby Usługodawcy celem osobistego kontaktu od poniedziałku do

piątku, w godzinach od 10:00 do 15:00, za wyjątkiem dni wolnych od pracy. W tej sytuacji prosimy o

wcześniejszy kontakt telefoniczny.

§ 4 Warunki formalnoprawne dostępu do Usługi

1. Warunkiem koniecznym do dostępu do Usługi Sklepu Internetowego i korzystania z niej jest:

a) pełna zdolność do czynności prawnych,

b) brak orzeczenie Sądu lub Organów uniemożliwiających korzystanie

z Usługi,

2. Warunkiem koniecznym korzystania z Usługi Sklepu Internetowego lub Strony Internetowej jest uprzednie

zapoznanie się z: Ogólnym Regulaminem oraz jego załącznikami tj. min. niniejszym Szczególnym Regulaminem,

Ogólną Polityką Cookies, Ogólną Klauzulą Informacyjną, Klauzula informacyjną Klientów, Kontrahentów.

Klauzulą informacyjną portali społecznościowych, Klauzulą informacyjną kontaktu.

Treść tych dokumentów znajduje się pod adresem: regulaminy.nutropharma.pl Postanowienia § 1 ust. 2

Ogólnego Regulaminu stosuje się.

3. Użytkownikiem nie może być osoba, której Profil Użytkownika został usunięty przez Usługodawcę ze względu

na naruszenie postanowień Ogólnego Regulaminu lub jego załączników tj. osoba taka:

- nie może dokonywać Zgłoszenia Rejestracyjnego,

- nie może korzystać z Usługi.

§ 5 Warunki formalne dostępu do Usługi

1. Login Profilu Użytkownika w Zgłoszeniu Rejestracyjnym nie może być taki sam jak Login, który był już, choćby

raz użyty i funkcjonował jako Profil Użytkownika. Login użytkownika musi spełniać wymagania ogólne określone

w treści § 5 Ogólnego Regulaminu, w tym także nie może zawierać w sobie treści obraźliwych lub

niestosownych. Loginem jest adres email podany przez Użytkownika, przy czym w przypadku wyboru opcji

logowania za pomocą Zewnętrznych Dostawców Usług Elektronicznych zastosowanie mają postanowienia § 8

ust. 3 pkt b oraz § 9 ust. 1 lit. b niniejszego Szczególnego Regulaminu.

2. Hasło do Profilu Użytkownika musi mieć, co najmniej 10 znaków, w tym zawierać, co najmniej w dowolnej

kolejności: 2 cyfry, 2 duże litery, 2 małe litery, 2 znaki specjalne, przy czym w przypadku wyboru opcji logowania

za pomocą Zewnętrznych Dostawców Usług Elektronicznych zastosowanie mają postanowienia § 8 ust. 3 pkt

b oraz § 9 ust. 1 lit. b niniejszego Szczególnego Regulaminu.

3. Użytkownikiem nie może być osoba, której Usługodawca zablokował możliwość korzystania ze Strony

Internetowej ze względu na naruszenie postanowień Ogólnego Regulaminu lub jego załączników.

§ 6 Warunki techniczne korzystania z Usługi oraz Strony Internetowej

1. Do korzystania ze Strony Internetowej stosuje się postanowienia Ogólnego Regulaminu tj. § 4 Ogólnego

Regulaminu w zakresie minimalnych wymagań technicznych.

2. Do składania Zgłoszeń Rejestracyjnych za pośrednictwem Strony Internetowej niezbędne jest aktywne konto

poczty elektronicznej (e-mail) lub aktywne konto na portalu Google, Facebook lub Linkedin, zgodnie

regulacjami podmiotów prowadzących ww. portale.

3. Do korzystania z Usługi niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) sprzęt: komputer, laptop, telefon

b) system operacyjny: najnowsza wersja systemu operacyjnego Microsoft Windows z zainstalowanymi

najnowszymi aktualizacjami

c) przeglądarka internetowa: najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome lub Mozilla lub Microsoft

Edge

d) przepustowość łącza tj.: download: 100 Mbps, upload: 50 Mbps

e) inne niezbędne technologie: oprogramowanie antywirusowe

4. Użytkownik nie powinien korzystać z Usługi, jeśli w jego przypadku nie są spełnione wymagania, o których

mowa w ust. 3. Użytkowanie powinien mieć świadomość, iż korzystanie z Usługi, pomimo braku spełnienia

wymagań technicznych jest niebezpieczne i stanowi korzystanie z Usługi w sposób sprzeczny z Umową

o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną.

§ 7 Moment rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usługi Strony Internetowej

1. Moment rozpoczęcia Świadczenia Usługi Drogą Elektroniczną w postaci dostępu do Strony Internetowej

określony jest w § 2 Ogólnego Regulaminu. Świadczenie na rzecz Użytkownika Usług Drogą Elektroniczną wiąże

się z zawarciem z Użytkownikiem Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną. Lista Usług Płatnych lub

Usług z którymi mogą wiązać się choćby w sposób pośredni płatności stanowi załącznik numer 7 do Ogólnego

Regulaminu.

2. Moment zakończenia Świadczenia Usługi Drogą Elektroniczną w postaci dostępu do Strony Internetowej

określony jest w § 2 Ogólnego Regulaminu.

§ 8 Moment rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usługi Sklepu Internetowego

1. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Sklepu Internetowego następuje z chwilą ukończenia procesu rejestracji tj.

pozytywnej Weryfikacji Zgłoszenia Rejestracyjnego. W przypadku jeśli Usługodawca wprowadzi płatne funkcje

w ramach Usługi Sklepu Internetowego to szczegółowe informacje dot. rozpoczęcia świadczenia tych Usług

znajdą się w Szczególnym Regulaminie ich dotyczącym. Lista Usług płatnych lub Usług z którymi mogą wiązać

się choćby w sposób pośredni płatności stanowi załącznik numer 7 do Ogólnego Regulaminu. Proces rejestracji

Profilu Użytkownika w ramach Usługi Sklepu Internetowego opisany został w § 9 niniejszego Szczególnego

Regulaminu.

2. Rozpoczęcia korzystania z Profilu Użytkownika w ramach Usługi Sklepu Internetowego następuje z chwilą

dokonania pierwszego logowania wyniku czego Użytkownik zyskuje dostęp do Profilu Użytkownika oraz pełnej

funkcjonalności Usługi Sklepu Internetowego .

3. Zalogowanie na Profil Użytkownika następuje z chwilą:

a. użycia aktualnego Loginu oraz aktualnego Hasła oraz użycie przycisku: “zaloguj”, przy czym

formularz logowania do Profilu Użytkownika znajduje się na stronie internetowej:

https://sklep.nutropharma.pl/. W przypadku jeśli Użytkownik skorzystał z możliwości zapisu

w przeglądarce internetowej Loginu oraz Hasła Użytkownika oraz korzysta z plików cookies

pozwalających na utrzymanie sesji to rozpoczęcie korzystania z Profilu Użytkownika i Usługi

Sklepu Internetowego następuje w tym samym momencie, co rozpoczęcie korzystania z

Usługi dostępu do Strony Internetowej, o ile Login i Hasło zapisane w Przeglądarce

Internetowej są aktualne, albo

b. użycie przycisku “Google”, “Facebook” lub “Linkedin” co następnie przekieruje Użytkownika

na stronę odpowiedniego Zewnętrznego Dostawcy Usług Elektronicznych w celu

zalogowania się w sposób przez tego dostawcę przewidziany oraz udzielenie dostępu ww.

portalowi do konta.

4. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z konkretnych funkcjonalności Profilu Użytkownika w ramach

Usługi Sklepu Internetowego następuje poprzez przejście na Stronie Internetowej do odpowiednich zakładek

opisanych w § 10 niniejszego Szczególnego Regulaminu i w sposób tam opisany.

5. Zakończenie świadczenia Usługi Sklepu Internetowego następuje z chwilą: usunięcia przez Użytkownika Profilu

Użytkownika w ramach Usługi Sklepu Internetowego lub usunięcia przez Usługodawcę Profilu Użytkownika w

ramach Usługi Sklepu Internetowego, w tym w wyniku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania

z Usługi Sklepu Internetowego lub zakończenia Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę.

Proces usunięcia Profilu Użytkownika opisany został w § 9. W przypadku korzystania z usług Zewnętrznych

Dostawców Usług Elektronicznych zakończenie świadczenia Usługi Sklepu Internetowego w wyniku inicjatywy

Użytkownika następuje z chwilą: usunięcia powiązania Profilu Użytkownika z usługą Zewnętrznego Dostawcy

Usług Elektronicznych.

6. Zakończenie sesji logowania z chwilą użycia przez Użytkownika przycisku pn.: “wyloguj”.

7. Zakończenie korzystania przez Użytkownika zalogowanego z konkretnych funkcji Profilu Użytkownika w ramach

Usługi Sklepu Internetowego następuje z chwilą opuszczenia konkretnej zakładki w Profilu Użytkownika

umożliwiającej daną funkcjonalność, przy czym zakładki opisano w § 10 niniejszego Szczególnego Regulaminu.

8. Zakończenie korzystania przez Użytkownika z Usługi Sklepu Internetowego następuje z chwilą wyłączenia

Usługi Sklepu Internetowego w Przeglądarce Internetowej, co może nastąpić m.in. poprzez zamknięcie

Przeglądarki Internetowej (w której Usługa Sklepu Internetowego jest uruchomiona) lub karty Przeglądarki

Internetowej (w której Usługa Sklepu Internetowego jest uruchomiona).

§ 9 Rejestracja lub Usunięcie Profilu Użytkownika w ramach

Usługi Sklepu Internetowego

1. W celu rejestracji Profilu Użytkownika w Usłudze Sklepu Internetowego Użytkownik Strony Internetowej

(Zgłaszający Rejestrację) musi dokonać Zgłoszenia Rejestracyjnego tj.:

a. przechodzi na Stronie Internetowej do zakładki pn.: “Zarejestruj się” tj. poprzez użycie adresu

internetowego: https://sklep.nutropharma.pl/client-new.php?register, a następnie zapoznaje się z

Ogólnym Regulaminem oraz jego załącznikami, w tym Szczególnym Regulaminem, Ogólną Polityką

Prywatności, Polityką Cookies, Ogólną Klauzulą Informacyjną, Klauzulą Informacyjną Klienci, Kontrahenci,

Klauzulą Informacyjną Portali Społecznościowych, Klauzulą informacyjną kontaktu oraz następnie

uzupełnia wszystkie wymagane dla Zgłoszenia Rejestracyjnego Pola w Formularzu Rejestracyjnym oraz po

ukończeniu tej czynności przesyła Zgłoszenie Rejestracyjne do Usługodawcy za pomocą przycisku pn.:

“Zarejestruj konto” uprzednio zaznaczając Pola Obligatoryjne w tym pn.:“Zapoznałem się z Ogólnym

Regulaminem oraz jego załącznikami, w tym Szczególnym Regulaminem oraz Ogólną Klauzulą

Informacyjną”, lub

b. przechodzi na Stronie Internetowej do zakładki pn.: “Zarejestruj się” tj. poprzez użycie adresu

internetowego: https://sklep.nutropharma.pl/client-new.php?register, a następnie używa przycisku

“Google”, “Facebook” lub “Linkedin”, po uprzednim zaznaczeniu następujących obligatoryjnych pól, które

są niezbędne:

i. zapoznaniu się z treścią Ogólnego Regulaminu oraz jego załączników, w tym

niniejszego Szczegółowego Regulaminu, Szczególnego Regulaminie Usługi

Dysku Wirtualnego Albumu, Ogólnej Polityki Prywatności, Polityki Cookies,

Ogólnej Klauzuli Informacyjnej, Klauzuli Informacyjnej Klientów,

Kontrahentów, Klauzuli informacyjnej portali społecznościowych i

akceptację ww. regulaminów (pola obowiązkowe oświadczeń ),

ii. W pełni świadomy oświadczam, iż wyrażam zgodę na dostęp do moich

usług u Zewnętrznych Dostawców Usług Elektronicznych w celu

rozpoczęcia procesu rejestracji,

iii. W pełni świadomy oświadczam, iż wyrażam zgodę na dostęp przez

Usługodawcę do moich danych osobowych (imię, nazwisko, lub także

adres email) u Zewnętrznych Dostawców Usług Elektronicznych w celu

rozpoczęcia procesu rejestracji do Usługi Usługodawcy,

w wyniku czego następuje przekierowanie Użytkownika na stronę odpowiedniego Zewnętrznego Dostawcy

Usług Elektronicznych w celu zalogowania się w sposób przez tego dostawcę przewidziany oraz udzielenie

dostępu Usługodawcy do ww. danych osobowych. W przypadku niektórych Zewnętrznych Usługodawców

Usług Następnie pojawi się komunikat: “Łączenie konta z serwisem …... Pomyślnie pobraliśmy informacje o

Twoim koncie z serwisu …... Uzupełnij brakujące dane potrzebne do wysyłki i zakończ rejestrację konta.”

Użytkownik używając przycisku “Przejdź do formularza rejestracji”, powróci do formularza w którym uzupełnia

wszystkie pozostałe wymagane dla Zgłoszenia Rejestracyjnego Pola w Formularzu Rejestracyjnym oraz po

ukończeniu tej czynności przesyła Zgłoszenie Rejestracyjne do Usługodawcy za pomocą przycisku pn.: “Przejdź

dalej” uprzednio zaznaczając Pola Obligatoryjne lub Pola Fakultatywne w Formularzu Rejestracji, W przypadku

gdy, Użytkownik Zgłaszający Rejestrację nie zakończy wypełniania Zgłoszenia Rejestracyjnego na

którymkolwiek etapie jego wypełniania, uprzednio podane dane są usuwane przez Usługodawcę z systemów

w czasie 1 godziny, w takim wypadku Użytkownik Zgłaszający Rejestrację zobowiązany jest do rozpoczęcia

procesu rejestracji na nowo.

2. Zgłaszający Rejestrację może zaznaczyć również inne Pola tj. Pola Fakultatywne. Szczegółowe wymagania, co

do Loginu do Profilu Użytkownika oraz Hasła do Profilu Użytkownika zawarte są w § 5 niniejszego Szczególnego

Regulaminu. Zgłaszający Rejestrację obowiązany jest do podania w Formularzu Rejestracyjnym danych

zgodnych z rzeczywistością, przy czym konsekwencje uchybienia temu obowiązkowi określa § 17 niniejszego

Szczególnego Regulaminu. Powyższe zobowiązanie dot. również danych osobowych pobieranych przez

Usługodawcę od Zewnętrznych Dostawców Usług Elektronicznych.

3. Usługodawca oznacza w treści Formularza Rejestracyjnego, które Pola są konieczne dla dokonania przesłania

Zgłoszenia Rejestracyjnego tj. są tzw. polami obowiązkowymi. Polami Obowiązkowymi są: Pola obowiązkowe

danych, Pola obowiązkowych oświadczeń. Pola, które nie są tzw. Polami obowiązkowymi mają charakter Pól

fakultatywnych. W przypadku Pól fakultatywnych Użytkownik nie jest zobowiązany do ich wypełnienia. Polami

fakultatywnymi są: Pole fakultatywne danych osobowych, Pole fakultatywne zgód telekomunikacyjnych, Pole

fakultatywne zgód elektronicznych.

4. Po przesłaniu przez Zgłaszającego Rejestrację Zgłoszenia Rejestracyjnego otrzymuje on automatyczne

potwierdzenie dokonania Zgłoszenia Rejestracyjnego na adres email wskazany w Zgłoszeniu Rejestracyjnym

wraz z linkiem aktywacyjnym oraz załącznikami tj. wszystkimi regulacjami dot. Świadczenia Usług Drogą

Elektronicznych oraz dot. Przetwarzania Danych Osobowych Potwierdzenie jest wysyłane przez system w ciągu

1 godziny od dokonania Zgłoszenia Rejestracyjnego. Link aktywacyjny jest aktywny przez 24 godziny od

dokonania Zgłoszenia Rejestracyjnego - po tym czasie link wygasa. Potwierdzenie nie stanowi o prawie

Zgłaszającego Rejestrację do korzystania z Usługi Sklepu Internetowego lecz ma wyłącznie charakter

informacyjny. Potwierdzenie służy również weryfikacji prawdziwości adresu email wskazanego przez

Zgłaszającego Rejestrację. Po otrzymaniu przez Zgłaszającego Rejestrację potwierdzenia dokonania Zgłoszenia

Rejestracyjnego w wiadomości email zobowiązany jest On (o ile chce nadal dokonać Zgłoszenia

Rejestracyjnego) do użycia Linku Aktywacyjnego poprzez zaznaczenie znacznikiem pola pn.: “Zapoznany z

zasadami świadczenia Usług, zasadami przetwarzania danych osobowych” oraz użycie przycisku pn:

“potwierdzam”. Z powyższą chwilą następuje przesłanie do Usługodawcy wiążącego Zgłoszenia

Rejestracyjnego.

5. Po przesłaniu przez Zgłaszającego Rejestrację Zgłoszenia Rejestracyjnego oraz przesłaniu przez Zgłaszającego

Rejestrację potwierdzenia prawdziwości adres email (w sposób wskazany wyżej) Usługodawca dokonuje jego

Weryfikacji pod względem spełnienia przez Zgłaszającego Rejestrację warunków formalnoprawnych oraz

formalnych, w tym ocenia czy Zgłaszający Rejestrację spełnia warunki formalnoprawne do korzystania z Usługi

Sklepu Internetowego. Weryfikacja polega na analizie danych wskazanych przez Użytkownika w Formularzu

Rejestracyjnym. W przypadku gdy Usługodawca w toku Weryfikacji poweźmie wątpliwość, co do spełniania

przez Zgłaszającego Rejestrację warunków formalnoprawnych może wezwać Zgłaszającego Rejestrację do

dokonania dodatkowych czynności celem Weryfikacji tj.: przedłożenia dokumentów urzędowych lub

osobistego stawiennictwa w siedzibie Usługodawcy. W takim wypadku Usługodawca poinformuje

Zgłaszającego Rejestrację za pośrednictwem adresu email wskazanego w Formularzu Rejestracji, w tym

uzasadni potrzebę wezwania do dokonywania dodatkowych czynności. Jeśli Zgłaszający Rejestrację nie spełni

wymagań formalnoprawnych i weryfikacja jest negatywna.

6. Usługodawca w zakresie spełnienia warunków formalnoprawych sprawdza czy Użytkownik spełnił wymagania

formalnoprawne określone w § 4 niniejszego Szczególnego Regulaminu oraz wymagania formalne określone w

§ 5 niniejszego Szczególnego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie spełnił wymagań weryfikacja jest negatywna.

7. Jeśli w toku świadczenia Usługi okaże się, iż Użytkownik uzyskał pozytywną Weryfikację, mimo, iż nie spełniał

wymagań formalnoprawnych lub formalnych to § 18 niniejszego Szczególnego Regulaminu stosuje się.

8. Proces Weryfikacji Użytkownika następuje w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia przesłania Zgłoszenia

Rejestracyjnego.

9. Zakończenie Weryfikacji następuje poprzez przesłanie Zgłaszającemu Rejestrację na adres email wskazany w

Formularzu Rejestracyjnym :

a) informacji o pozytywnej Weryfikacji i rejestracji Profilu Użytkownika wraz z załącznikami tj. regulacjami dot.

Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oraz dot. Przetwarzania Danych osobowych,

b) informacji o negatywnej Weryfikacji i braku rejestracji Profilu Użytkownika, w tym wraz z uzasadnieniem.

10. W przypadku wskazanym w ust. 9 lit. b) powyżej Zgłaszający Rejestracje może zgłosić reklamację. Sposób

złożenia reklamacji i tryb postępowania reklamacyjnego określa § 13 niniejszego Szczególnego Regulaminu.

§ 10 Funkcjonalność Usług

1. Podstawowym celem działania Usługi Sklepu Internetowego jest umożliwienie Użytkownikowi składania

zamówienia towarów, dokonanie zakupu towarów, dokonanie zwrotu towarów, wymiany towaru, śledzenie

przesyłek, sprawdzania statusu zamówienia.

2. Usługa Sklepu Internetowego umożliwia Użytkownikowi Strony Internetowej korzystanie z następujących

funkcjonalności Koszyka:

a. funkcja “+” oraz “-” pozwala Użytkownikowi Strony Internetowej na zwiększenie lub zmniejszenie

ilości zamawianych sztuk towaru znajdującego się w Koszyku,

b. funkcja “przelicz” pozwala Użytkownikowi Strony Internetowej na przeliczenie kwoty należności za

Towar, przy uwzględnieniu ilości sztuk towaru w Koszyku, oraz ich wartości,

c. funkcja “usuń” pozwala Użytkownikowi Strony Internetowej na usunięcie towaru z Koszyka,

d. funkcja “Zapisz do obserwowanych” pozwala Użytkownikom na dodanie Produktu do Listy produktów

obserwowanych.

e. funkcja “Opróżnij Koszyk” pozwala Użytkownikowi Strony Internetowej na usunięcie wszystkich

towarów z Koszyka,

f. funkcja “Kod rabatowy” pozwala Użytkownikowi Strony Internetowej na dodanie kodu rabatowego

do Zamówienia, poprzez użycie przycisku “Zatwierdź kod”.

3. Usługa Sklepu Internetowego umożliwia Użytkownikowi korzystanie z następujących funkcjonalności Profilu

Użytkownika:

a) funkcja “Poszukiwane”, w sekcji Produkty pozwala Użytkownikowi na przejrzenie listy poszukiwanych

produktów, a także użycie funkcji “Zgłaszania sugestii produktów”, która pozwala Użytkownikowi na

wypełnienie formularza i zgłoszenie nazwy oraz opisu produktu, którego Użytkownik nie znalazł

w Usłudze Sklepu Internetowego,

b) funkcja “Obserwowane”, w sekcji Produkty, pozwala Użytkownikowi na przejrzenie listy

obserwowanych produktów,

c) funkcja “ Edycja danych”, w sekcji Dane Osobowe, pozwala Użytkownikowi na sprawdzenie lub zmianę

danych osobowych Użytkownika, w celu zmiany danych Użytkownik zobowiązany jest do

wprowadzenia odpowiednich zmian, a następnie ich potwierdzenia poprzez użycie przycisku: “Zapisz

zmiany”.

d) funkcja “Wszystkie dokonane zwroty”, w sekcji Zwroty Towarów pozwala Użytkownikowi wyświetlić

informacje o zgłoszonych wcześniej w Usłudze Sklepu Internetowego zwrotach,

e) funkcja “Dodaj zwrot”, w sekcji Zwroty Towarów pozwala Użytkownikowi na dokonanie zwrotu

zakupionego w Sklepie Internetowym Towaru, funkcja zawiera następujące funkcje: …..

f) funkcja “Twoje reklamację”, w sekcji Reklamacje Towarów, pozwala Użytkownikowi wyświetlić

informacje o zgłoszonych wcześniej w Usłudze Sklepu Internetowego reklamacjach

g) funkcja “Dodaj reklamację”, w sekcji Reklamacje Towarów, pozwala Użytkownikowi na zgłoszenie

nowej reklamacji,

h) funkcja “Jak zbierać punkty”, w sekcji Program Lojalnościowy, pozwala Użytkownikowi zapoznać się z

zasadami korzystania z Programu Lojalnościowego sklepu, a także przystąpić do niego, a także w

przypadku posiadania na koncie punktów możliwości ich wykorzystania, \

i) funkcja “Zrealizowane”, w sekcji Zamówienia i dostępne środki, pozwala Użytkownikowi na

sprawdzenie zrealizowanych Zamówień, poszczególne pols funkcji oznaczają: ….

j) funkcja “Bieżące”, w sekcji Zamówienia i dostępne środki, pozwala Użytkownikowi na śledzenie stanu

realizacji Zamówienia,

k) funkcja “Moje rabaty”, w sekcji Profity za bycie lokalnym klientem, pozwala Użytkownikowi na

sprawdzenie, czy posiadasz jakieś ważne Karty Stałego Klienta i co możne zrobić aby je otrzymać, a

także sprawdenie na jakie grupy towarów Użytkownik uzyskasz rabat i w jakiej wysokości.

3. Strona Internetowa umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z działalnością Usługodawcy, w tym aktualnymi

usługami, promocjami, konkursami, bazą wiedzy o produktach i nowych rozwiązaniach oraz technologiach.

§ 11 Warunki korzystania z Usługi Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień

1. Usługodawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Usługi Sklepu Internetowego. Z zastrzeżeniem przepisów

obowiązującego prawa Informacje o Usługach i Towarach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w

rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedaż za pośrednictwem Usługi Sklepu Internetowego dokonywana jest Konsumentom, Przedsiębiorcom,

w tym Przedsiębiorcom Traktowanym Jak Konsumenci.

3. Dostęp do Usługi Sklepu Internetowego, w tym korzystanie z Profilu Użytkownika jest bezterminowy,

Korzystanie ze Strony Internetowej jest bezpłatne.

4. Usługa dostępu do Sklepu Internetowego, w tym Profilu Użytkownika świadczona (założenie Profilu

Użytkownika oraz korzystanie z Profilu Użytkownika) jest bezpłatnie. Usługodawca prowadzi sprzedaż za

pośrednictwem Usługi Sklepu Internetowego poszczególnych towarów, a Użytkownik, który zawarł Umowę

sprzedaży z Usługodawcą w Sklepie Internetowym obciążany jest należnościami. Dodatkowo w przypadku

niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego Usługodawca może wprowadzić odpłatność, w takim

wypadku przed udzieleniem Użytkownikowi dostępu do odpłatnych funkcjonalności zostanie on

poinformowany zgodnie z treścią § 3 Ogólnego Regulaminu. Zasady świadczenia płatnych funkcjonalności

zostaną uregulowane w Szczególnym Regulaminie. Lista płatnych Usług lub płatnych funkcji lub transakcji w

ramach Usług świadczonych przez Usługodawcę stanowi załącznik nr 7 do Ogólnego Regulaminu i jest dostępna

pod adresem: regulaminy.nutropharma.pl Lista Szczególnych Regulaminów przyjętych przez Usługodawcę

stanowi załącznik nr 8 do Ogólnego Regulaminu.

5. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę Internetową. Użytkownik Zgłaszający Zamówienie może złożyć

zamówienie za pośrednictwem Profilu Użytkownika w ramach Usługi Sklepu Internetowego, lub bez

pośrednictwa Profilu Użytkownika, za pomocą Formularza Zamówienia.

6. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Usługodawcy do wystawienia faktury bez podpisu

Użytkownika Zgłaszającego Zamówienie,

7. W celu złożenia Zamówienia na poszczególny towar Usługodawcy.:

a. Użytkownik Strony Internetowej dodaje Towar do Koszyka klikając przycisk: “Dodaj do koszyka”

następnie wyświetla się komunikat podsumowujący stan Koszyka.

b. Użytkownik Strony Internetowej może następnie użyć przycisku: “Kontynuuj zakupy”, aby powrócić

do wyboru towarów, lub użyć przycisku: “Przejdź do koszyka”, aby zobaczyć bardziej szczegółowe

podsumowanie. Funkcjonalność Koszyka została opisana w § 10 ust.2 niniejszego Szczególnego

Regulaminu. Kolejne użycie przycisku: “Przejdź dalej” prowadzi do rozpoczęcia poszczególnych

etapów procesu finalizowania Umowy sprzedaży tj. w tym pozwala na wybór czy zakup zostanie

dokonany w trybie Użytkownika Usługi Sklepu (zarejestrowanego) lub w trybe Użytkownika Strony

Internetowej (niezarejestrowanego), stąd:

i. Użytkownik Strony Internetowej, który jest zarazem Użytkownikiem może zalogować się do

Profilu Użytkownika, zgodnie z § 8 ust. 1 niniejszego Szczególnego Regulaminu, przy czym

jeżeli Użytkownik jest zalogowany to może się wylogować,

ii. Jeżeli Użytkownik Strony Internetowej nie posiada Profilu użytkownika może go utworzyć,

rejestrując się w Usłudze Sklepu Internetowego, zgodnie z § 9 niniejszego Szczególnego

Regulaminu, używając przycisku: “Zarejestruj się i zamów”, lub

iii. Jeżeli Użytkownik Strony Internetowej nie posiada Profilu użytkownika i nie chce go

utworzyć, może użyć przycisku: “Zamów bez rejestracji”.

c. W przypadku o którym mowa w § 11 ust. 7 lit. b tiret ii niniejszego Szczególnego Regulaminu

Użytkownik Strony Internetowej Zgłaszający Zamówienie niebędący zalogowanym Użytkownikiem

zostanie w pierwszej kolejności poproszony o uzupełnienie Formularza Rejestracyjnego -

postanowienia § 9 ust. 1- 3 niniejszego Szczególnego Regulaminu stosuje się. Następnie zastosowanie

ma § 11 ust. 7 pkt f niniejszego Szczegółowego Regulaminu.

d. W przypadku o którym mowa w § 11 ust. 7 lit. b tiret i niniejszego Szczególnego Regulaminu

Użytkownik Strony Internetowej Zgłaszający Zamówienie po zalogowaniu zostaje przeniesiony do

czynności określonych w § 11 ust. 7 pkt f niniejszego Szczególnego Regulaminu,

e. W przypadku o którym mowa w § 11 ust. 7 lit. b tiret iii niniejszego Szczególnego Regulaminu

Użytkownik Strony Internetowej Zgłaszający Zamówienie zapoznaje się z Ogólnym Regulaminem oraz

jego załącznikami, w tym niniejszym Szczególnym Regulaminem, Ogólną Polityką Prywatności, Polityką

Cookies, Ogólną Klauzulą Informacyjną, Klauzulą Informacyjną Klienci, Kontrahenci, Klauzulą

Informacyjną Portali Społecznościowych, Klauzulą informacyjną kontaktu oraz następnie uzupełnia

wszystkie wymagane dla Formularza Zamówienia pola oraz po ukończeniu tej czynności przesyła dane

do Usługodawcy za pomocą przycisku pn.: “Przejdź dalej” uprzednio zaznaczając Pola Obligatoryjne

w tym pn.:“Zapoznałem się z Ogólnym Regulaminem oraz jego załącznikami, w tym Szczególnym

Regulaminem oraz Ogólną Klauzulą Informacyjną oraz akceptuję treść ww. regulaminów”. Użytkownik

Strony Internetowej Zgłaszający Zamówienie może zaznaczyć również inne Pola tj. Pola Fakultatywne.

Użytkownik Strony Internetowej Zgłaszający Zamówienie obowiązany jest do podania w Formularzu

Zamówienia danych zgodnych z rzeczywistością, przy czym konsekwencje uchybienia temu

obowiązkowi określa § 18 niniejszego Szczególnego Regulaminu. Usługodawca oznacza w treści

Formularza Zamówienia, które Pola są konieczne dla dokonania przesłania Zgłoszenia Rejestracyjnego

tj. są tzw. polami obowiązkowymi. Polami Obowiązkowymi są: Pola obowiązkowe danych, Pola

obowiązkowych oświadczeń. Pola, które nie są tzw. Polami obowiązkowymi mają charakter Pól

fakultatywnych. W przypadku Pól fakultatywnych Użytkownik nie jest zobowiązany do ich

wypełnienia. Polami fakultatywnymi są: Pole fakultatywne danych osobowych, Pole fakultatywne

zgód telekomunikacyjnych, Pole fakultatywne zgód elektronicznych. Zalogowany Użytkownik zostanie

skierowany od razu do kolejnego pola.

f. Użytkownik Zgłaszający Zamówienie następnie zostaje poproszony o wybór sposobu dostawy oraz

płatności. Wybór sposobu dostawy oraz formy płatności następuje poprzez użycie przycisku

odpowiadającego wybranej formie dostawy oraz płatności. Przy czym:

- aktualnie dostępne formy płatności dostępne są pod adresem internetowym:

- aktualnie dostępne formy dostawy i ich cena dostępne są pod adresem internetowym:

Po dokonaniu wyboru formy płatności i dostawy Użytkownik Strony Internetowej używa przycisku:

“Przejdź dalej”.

g. Następnie Użytkownik Zgłaszający Zamówienie przechodzi do strony weryfikacyjnej, gdzie

Usługodawca podaje mu wszystkie dane określone w § 11 ust. 8 niniejszego Szczególnego Regulaminu

oraz Użytkownik Zgłaszający Zamówienie poproszony jest o weryfikację prawidłowości Zamówienia

oraz podanych przez niego Danych Osobowych. Użytkownik Zgłaszający Zamówienie może dokonać

zmian używając przycisków: “Zmień dane zamawiającego”, “Zmień punkt dostawy” oraz “Zmień dane

odbiorcy”. Po dokonaniu weryfikacji prawidłowości Zamówienia oraz podanych przez niego danych

Użytkownik Zgłaszający Zamówienie może wybrać czy otrzyma: potwierdzenie zakupu, fakturę

elektroniczną lub fakturę drukowaną. Po wybraniu faktury drukowanej Użytkownik Zgłaszający

Zamówienie zobaczy komunikat, który zaproponuje mu wybór faktury elektronicznej, jako szybszego

i bardziej ekologicznego sposobu uzyskania faktury. Użycie przycisku: “Tak, chcę otrzymać fakturę

elektroniczną” spowoduje wybór faktury w formie elektronicznej oraz zamknięcie komunikatu. Użycie

przycisku “X” spowoduje zamknięcie komunikatu. Użytkownik Zgłaszający Zamówienie może dodać

Uwagi dla Usługodawcy oraz, Uwagi dla doręczającego w odpowiednich fragmentach Formularza.

h. Użytkownik Zgłaszający Zamówienie ostatecznie składa Zamówienie poprzez użycie przycisku:

“Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, uprzednio zaznaczając Pola Obligatoryjne w tym

pn.:“Zapoznałem się z Ogólnym Regulaminem oraz jego załącznikami, w tym Szczególnym

Regulaminem oraz Ogólną Klauzulą Informacyjną” oraz “Zapoznałem się z moim prawami, w tym

prawem do odstąpienia”.

8. Przyjęcie do realizacji Zamówienia rozpoczyna się od mailowego potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania

przez Użytkownika Zgłaszającego Zamówienie Zamówienia oraz możliwości jego realizacji. W tym celu

Usługodawca wysyła na adres e-mail Użytkownika Zgłaszającego Zamówienie potwierdzenie złożenia

Zamówienia:

a. z wskazaniem głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia, w tym

zamówionego Towaru, oraz sposobu porozumiewania się z Usługodawcą,

b. z wskazaniem łącznej ceny za zamówione Towary Usługodawcy, wraz z podatkami, a gdy charakter

przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości –

sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz

jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich

uiszczenia; w razie zawarcia umowy sprzedaży lub innej umowy z Usługodawcą na czas nieoznaczony

lub obejmującej prenumeratę Usługodawcy ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia

obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a także wszystkich kosztów, które

Usługodawca jest zobowiązany ponieść,

c. z wskazaniem sposobu dostawy,

d. z wskazaniem sposobu i terminu płatności,

e. z wskazaniem sposobu i terminie spełnienia świadczenia przez Usługodawcę oraz stosowanej przez

Usługodawcę procedurze rozpatrywania reklamacji; terminu realizacji,

f. z wskazaniem przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Usługodawcy za jakość świadczenia,

g. ze wskazaniem czasu trwania umowy lub – gdy stosunek umowny zawarty jest na czas nieoznaczony

lub ma ulegać, automatycznemu przedłużeniu – o sposobie i przesłankach jego wypowiedzenia,

h. ze wskazaniem adresu Usługodawcy, adresu poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu

jeżeli są dostępne, pod którymi Konsument lub Przedsiębiorca Traktowany Jak Konsument może

szybko i efektywnie kontaktować się z Usługodawcą,

i. ze wskazaniem adresu, pod którym Konsument lub Przedsiębiorca Traktowany Jak Konsument może

składać reklamacje,

j. ze wskazaniem kosztu korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy

z Usługodawcą, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka

porozumiewania się,

k. ze wskazaniem czy Użytkownikowi Składającemu Zamówienie przysługuje czy nie prawo odstąpienia

od umowy z Usługodawcą, a jeśli przysługuje to o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia

od Umowy Z Usługodawcą, a także wzorze formularza odstąpienia od Umowy z Usługodawcą,

kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia, które ponosi Konsument lub Przedsiębiorca

Traktowany Jak Konsument, kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie

mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, obowiązku zapłaty przez Konsumenta lub

Przedsiębiorcę Traktowanego Jak Konsument poniesionych przez Usługodawcę uzasadnionych

kosztów spełnionego świadczenia do chwili odstąpienia, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca

Traktowany Jak Konsument odstąpi od Umowy Z Usługodawcą po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia

świadczenia Usługi przed upływem prawa do odstąpienia, okolicznościach, w których Konsument lub

Przedsiębiorca Traktowany Jak Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy Z Usługodawcą,

l. ze wskazaniem minimalnego czasu trwania zobowiązań Konsumenta lub Przedsiębiorcy Traktowanego

Jak Konsument wynikającego z umowy sprzedaży lub innej umowy z Usługodawcą,

m. ze wskazaniem informacji o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji,

n. zawierające link aktywacyjny pozwalający potwierdzić dokonanie Zamówienia, a także o terminie, w

którym Użytkownik powinien dokonać potwierdzenia (24 godziny) i skutkach braku potwierdzenia,

o. zawierające Informacje o obowiązku zapoznania się z: Ogólnym Regulaminem Świadczenia Usług

Drogą Elektroniczną, Szczególnym Regulaminem Usługi Sklepu Internetowego, Ogólną Klauzulą

Informacyjną, Klauzulą Informacyjną Klienci, Kontrahenci, Klauzulą informacyjną Portale

Społecznościowe, Klauzulą informacyjną kontaktu,

p. zawierające informacje, iż Usługodawca w ciągu 72 godzin od potwierdzenia złożenia Zamówienia

przez Użytkownika potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji lub poinformuje o okolicznościach

uniemożliwiających częściowe lub całkowite zrealizowanie Zamówienia na warunkach określonych

przez Użytkownika lub odmówi przyjęcia Zamówienia do realizacji,

q. ze wskazaniem danych identyfikujących Usługodawcę, w szczególności o firmie, organie, który

zarejestrował działalność gospodarczą, i numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie, pod

którym prowadzi Usługodawca i numerze telefonu Usługodawcy.

9. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji pod warunkiem, że Usługodawca ma możliwość realizacji

zamówienia.

Po potwierdzeniu przez Użytkownika Zgłaszającego Zamówienie dokonanie Zamówienia w sposób określony w

§ 11 ust 8 niniejszego Szczególnego Regulaminu Usługodawca w ciągu 72 godzin od potwierdzenia złożenia

Zamówienia przez Użytkownika Zgłaszającego Zamówienie przesyła na adres email Użytkownika Zgłaszającego

Zamówienie informację o:

a. potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji na zasadach określonych przez Użytkownika,

b. o okolicznościach uniemożliwiających częściowe lub całkowite zrealizowanie Zamówienia na

warunkach określonych przez Użytkownika Zgłaszającego Zamówienie (np. brak możliwości

technicznych), przy czym w tym wypadku Usługodawca przedstawia także:

i. swoją propozycję sposobu realizacji Zamówienia wraz z wskazaniem informacji określonych

w § 11 ust 8 niniejszego Szczególnego Regulaminu oraz wyraźnym określeniem różnic

pomiędzy Zamówieniem Użytkownika Zgłaszającego Zamówienie, a propozycją Usługodawcy

ii. określa sposób przyjęcia przez Użytkownika Zgłaszającego Zamówienie propozycji

Usługodawcy (np. poprzez użycie przesłanego linku), oraz informację, iż jeśli Użytkownik

Zgłaszający Zamówienie nie przyjmie propozycji w ciągu 72 godzin to propozycję

Usługodawcy i Zamówienie Użytkownika Zgłaszającego Zamówienie uznaje się za anulowane,

a jeśli przyjmę propozycję Usługodawcy to Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji,

iii. informuje, iż Użytkownik Zgłaszający Zamówienie nie ma obowiązku przyjęcia propozycji

Usługodawcy i może bezpłatnie zrezygnować z Zamówienia,

c. o odmowie przyjęcia Zamówienia i wskazuje przyczynę.

W przypadku wskazanym § 11 ust 9 lit. b i c niniejszego Szczególnego Regulaminu Użytkownikowi

Zgłaszającemu Zamówienie przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Sposób złożenia reklamacji i tryb

postępowania reklamacyjnego określa § 13 niniejszego Szczególnego Regulaminu.

W przypadku przyjęcia przez Użytkownika Zgłaszającego Zamówienie propozycji Usługodawcy o której mowa

w § 11 ust 9 lit. b niniejszego Szczególnego Regulaminu Usługodawca przesyła Użytkownikowi Zgłaszającemu

Zamówienie w ciągu 15 minut potwierdzenie o którym mowa § 11 ust 8 niniejszego Szczególnego Regulaminu.

Odmowa przyjęcia Zamówienia o której mowa w § 11 ust 9 lit. c niniejszego Szczególnego Regulaminu może

nastąpić:

- w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących treści Zamówienia, których nie udało się wyjaśnić

w drodze kontaktu z Użytkownikiem Zgłaszającym Zamówienie,

- w przypadku gdy formularz Zamówienia zostanie wypełniony niepoprawnie,

- w przypadku naruszenia niniejszego Szczególnego Regulaminu,

- w przypadku wystąpienia innych obiektywnych okoliczności uniemożliwiających realizację

Zamówienia np. brak wystarczającej zasobów do realizacji Zamówienia, czy brak możliwości

technicznych jego realizacji.

W momencie potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta z

Użytkownikiem Zgłaszającym Zamówienie umowa sprzedaży, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez niego

ceny sprzedaży i kosztów dostawy towaru, przy czym Usługodawca może ale nie musi anulować zamówienie

w sytuacji braku opłacenia Zamówienia, w szczególności w sytuacji określonej w § 11 ust. 10 niniejszego

Szczególnego Regulaminu. O anulowaniu Zamówienia Usługodawca informuje Użytkownika Zgłaszającego

Zamówienie.

10. Od chwili złożenia przez Użytkownika Zgłaszającego Zamówienie Zamówienia jest on w przypadku wybrania

sposobu płatności określonego w § 11 ust 16 lit. a) uprawniony do opłacenia Zamówienia, przy czym w

wypadku potwierdzenia przyjęcia realizacji przez Usługodawcę Zamówienia, Użytkownik Zgłaszający

Zamówienie, który wybrał wskazany wyżej sposób płatności jest zobowiązany do opłacenia Zamówienia w ciągu

24 godzin, pod rygorem anulowania Zamówienia. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim

Usługodawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po odnotowaniu wpłaty. W przypadku braku

potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia do realizacji Zamówienia wpłacone przez Użytkownika

Zgłaszającego Zamówienie środki zostaną mu niezwłocznie zwrócone, nie później jednak niż w ciągu 4 dni

11. W przypadku promocji liczba i rodzaj towarów objętych promocją może być ograniczona, a realizacja Zamówień

następuje według kolejności wpływania potwierdzonych przez Użytkowników, aż do wyczerpania się zapasów

objętych tą promocją.

12. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży - faktura VAT.

13. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i jako informacja dodatkowa podawana jest cena netto oraz stawka

VAT obowiązująca do danego Towaru. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Cen Towarów, z

zastrzeżeniem § 11 ust. 14 niniejszego Szczególnego Regulaminu.

14. Cena Towaru uwidoczniona w Usłudze Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia. Cena

ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu

do poszczególnych Towarów po złożeniu Zamówienia.

15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów, wycofywania dotychczasowych

towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Wycofanie

towarów nie będzie naruszać praw Użytkownika nabytych przez niego na podstawie § 11 ust 9 lit. a i b

niniejszego Szczególnego Regulaminu tj. Zamówień przyjętych do realizacji przez Usługodawcę.

16. Użytkownik Zgłaszający Zamówienie może według swojego wyboru dokonać płatności w następujący sposób:

a) Płatność przed wysyłką:

■ kartą kredytową lub debetową,

■ szybkim przelewem,

■ przelewem tradycyjnym,

■ bonem towarowym,

■ kartą podarunkową,

b) Płatność "za pobraniem".

17. Wszystkie Zamówienia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym

terminie. W przypadku określonym w § 11 ust 16 lit. b niniejszego Szczegółowego Regulaminu Usługodawca

realizuje Zamówienia w czasie 7 dni od dnia potwierdzenia Użytkownikowi przyjęcia Zamówienia do realizacji.

W przypadku określonym w § 11 ust 16 lit. a niniejszego Szczegółowego Regulaminu Usługodawca realizuje

Zamówienie w czasie 7 dni od dnia opłacenia przyjętego do realizacji przez Usługodawcę Zamówienia.

18. Usługodawca przewiduje następujące formy dostawy i odbioru:

a) dostawa kurierska,

b) dostawa kurierska do punktu odbioru,

Koszty dostawy zostały szczegółowo określone w cenniku zamieszczonym pod adresem internetowym:

https://sklep.nutropharma.pl/Wysylka-cterms-pol-14.html

19. Po zrealizowaniu zamówienia Usługodawca wysyła do Użytkownika powiadomienie email o skompletowaniu

zamówienia i wysyła Zamówienia na wskazany przez Użytkownika w zamówieniu adres, przy uwzględnieniu

sposobu dostawy wskazanego przez Użytkownika,

W przypadku o którym mowa w § 11 ust 18 lit. b niniejszego Szczegółowego Regulaminu Użytkownik przed

odbiorem zamówienia powinien sprawdzić na stronie: sklep.nutropharma.pl godziny otwarcia punktu odbioru.

Każdy punkt odbioru może mieć indywidualne godziny otwarcia.

20. Użytkownik jest zobowiązany do odbioru osobistego Zamówienia w terminie 2 dni od otrzymania

potwierdzenia wykonania Zamówienia.

21. Nieuzasadniona odmowa lub zaniechanie przyjęcia przesyłki z Zamówieniem oraz zaniechanie odbioru

osobistego Zamówienia w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 20 powyżej nie zwalnia Użytkownika z

obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji Zamówienia. W momencie potwierdzenia przez

Usługodawcę przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta z Użytkownikiem Zgłaszającym Zamówienie

umowa sprzedaży, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez niego ceny sprzedaży i kosztów dostawy towaru,

przy czym Usługodawca może ale nie musi anulować zamówienie w sytuacji braku opłacenia Zamówienia, w

szczególności w sytuacji określonej w § 11 ust. 10 niniejszego Szczególnego Regulaminu. O anulowaniu

Zamówienia Usługodawca informuje Użytkownika Zgłaszającego Zamówienie.

22. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik nie może wprowadzić zmian w Zamówieniu, z zastrzeżeniem § 11 ust 9

lit. b niniejszego Szczególnego Regulaminu. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę zmiana

Zamówienia nie jest możliwa.

23. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia

przy odbiorze przesyłki lub osobistym czy Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z Formularzem

Zamówienia. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń należy spisać protokół niezgodności i złożyć

reklamacje. W przypadku odbioru w punkcie sprawdzenie realizacji Zamówienia powinno nastąpić w punkcie

odbioru i tam powinien zostać spisany protokół. W przypadku doręczenia kurierem sprawdzenie powinno

zostać dokonane niezwłocznie przy czym protokół może być spisany w ciągu 7 dni od dnia doręczenia przesyłki.

O niezgodności Zamówienia należy poinformować Usługodawcę

§ 12 Prawa i Obowiązki Użytkownika

1. Ogólne Prawa i Obowiązki Użytkownika Strony Internetowej lub Usługi określone są w § 5 Ogólnego

Regulaminu.

2. Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil Użytkownika.

3. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Usług wyłącznie poprzez Panel logowania na Stronie Internetowej.

Użytkownik może logować się i korzystać wyłącznie ze swojego Profilu Użytkownika i wyłącznie przy użyciu

Loginu i Hasła. Użytkownik nie może powierzać obsługi Profilu Użytkownika innym osobom.

4. Do określenia zakresu odpowiedzialności Usługodawcy w związku z Świadczeniem Usług Drogą Elektroniczną

stosuje się § 8 ust. 2 Ogólnego Regulaminu.

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść danych zamieszczanych w Profilu Użytkownika, a co

dot. także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Użytkownik Usług zobowiązany jest ponadto do:

a) zapoznania się z Ogólnym Regulaminem oraz jego załącznikami, przed skorzystaniem z Usługi,

b) powiadomienia Usługodawcy o zmianie danych wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym w ciągu 14

dni od dnia zaistnienia zmiany, przy czym za spełnienie tego obowiązku należy uznać również

samodzielną zmianę danych w Profilu Użytkownika, za pośrednictwem funkcjonalności pn: “Edytuj

dane”,

c) powiadomienia Usługodawcy o utracie zdolności do czynności prawnych,

d) nie rozsyłania za pośrednictwem Usługi niezamówionej informacji handlowej,

e) korzystania wyłącznie z własnego Profilu Użytkownika i zarazem powstrzymania się od korzystania z

Profili Użytkownika innych Użytkowników,

f) przekazania Administratorowi wszelkich informacji dot. wadliwego lub podejrzanego działania Profilu

Użytkownika, lub Usługi Sklepu Internetowego,

g) zachowania poufności danych logowania do Profilu Użytkownika tj. Loginu oraz Hasła Użytkownika,

h) stosowania typu Hasła określonego przez Administratora,

i) zmiany Hasła do Profilu Użytkownika w przypadku jeśli mogą lub mogły istnieć podstawy do poznania

Hasła przez osoby trzecie,

j) używania programu antywirusowego na urządzeniu z którego uzyskuje dostęp do Profilu Użytkownika,

k) używanie programu firewall na urządzeniu z którego uzyskuje dostęp do Profilu Użytkownika,

l) sprawdzanie powiadomień w Profilu Użytkownika i zapoznawanie się z nimi, co najmniej raz na

miesiąc,

m) terminowej realizacji płatności za złożone Zamówienia za pośrednictwem Usługi Sklepu

Internetowego,

n) udostępnienia możliwości korzystania z Usługi Sklepu Internetowego, przez swoich pracowników

tylko w zakresie, w którym są oni upoważnieni do dokonywania zamówień w imieniu i na rachunek

Użytkownika.

§ 13 Reklamacje i udzielanie informacji

1. W zakresie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną prawo do reklamacji nie przysługuje Użytkownikowi tylko

gdy Ogólny Regulamin lub jego załączniki w tym niniejszy Szczególny Regulamin wyłączają takie prawo.

Postępowanie reklamacyjne uregulowano w § 6 Ogólnego Regulaminu. Na potrzeby niniejszego Szczególnego

Regulaminu termin rozpoznania przez Usługodawcę reklamacji, o którym mowa w § 6 ust. 6 Ogólnego

Regulaminu wyniesie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Usługodawcę reklamacji, co dot.

wszystkich usług i towarów opisanych w niniejszym Szczególnym Regulaminie. Reklamujący otrzymuje

informację o wyniku rozpoznania Reklamacji w ww. terminie. Tryb udzielania informacji Użytkownikowi

uregulowano w w § 6 Ogólnego Regulaminu

§ 14 Dane osobowe

1. Podczas świadczenia Usługi Sklepu Internetowego przetwarzane będą dane osobowe.

2. Administratorem lub Współadministratorem danych osobowych będzie Usługodawca.

3. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się:

a) w załączniku nr 5 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Klauzuli Informacyjnej przetwarzania danych

osobowych na stronie internetowej tj. w zakresie przetwarzania danych osobowych na stronie

internetowej i w usługach świadczonych drogą elektroniczną (dostęp pod adresem:

regulaminy.nutropharma.pl),

b) w załączniku nr 2 do Ogólnej Polityki Prywatności tj. Klauzuli informacyjnej Klienci, Kontrahenci, w

zakresie przetwarzania danych osobowych klientów Usługodawcy (dostępny pod adresem:

regulaminy.nutropharma.pl),

c) w załączniku numer 4 do Ogólnej Polityki Prywatności tj. Klauzuli Informacyjnej Portali

Społecznościowych tj. w zakresie przetwarzania danych osobowych na portalu społecznościowym

(dostępny pod adresem: regulaminy.nutropharma.pl),

d) w załączniku numer 5 do Ogólnej Polityki Prywatności tj. Klauzuli Informacyjnej Kontaktu tj. w zakresie

przetwarzania danych osobowych w formularzu kontaktowym (dostępny pod adresem:

regulaminy.nutropharma.pl)

4. Ogólna Informacje dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się również w Ogólnym Regulaminie i jego

załącznikach tj. Ogólnej Polityce Prywatności oraz Ogólnej Polityce Cookies. Wskazano tam definicje dot.

przetwarzania danych osobowych. Dokumenty te dostępne są pod adresem: regulaminy.nutropharma.pl

§ 15 Prawa autorskie Usługodawcy

1. Wszystkie materiały Udostępnione Użytkownikowi na Stronie Internetowej lub w Usługach chronione są

Prawem Autorskim. Prawem Autorskim chroniony jest również Ogólny Regulamin i jego załączniki.

2. Użytkownik może korzystać z materiałów Udostępnionych przez Usługodawcę w zakresie określonym przez

stosunek prawny stanowiący podstawę udostępnienia materiałów Użytkownikowi.

3. W braku odrębnych regulaminów regulujących zasady korzystania przez Użytkownika z treści znajdujących się

w Usłudze przyjąć należy, iż Usługodawca udzielił Użytkownikowi bezpłatnej, światowej, niewyłącznej,

odwoływalnej, ograniczonej, nieprzenoszalnej komercyjnej licencji (także nie podlegającej

podlicencjonowaniu/sublicencjonowaniu) na czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:

a) niepubliczne odtwarzanie,

b) niepubliczne wyświetlanie,

c) wprowadzanie do pamięci Komputera lub innego urządzenia o podobnej funkcjonalności.

4. Usługodawca może wypowiedzieć licencję w każdym czasie bez podawania przyczyny z zachowaniem

siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Ustala się także, iż wypowiedzenie umowy o Świadczenie Usług

Drogą Elektroniczną będzie równoznaczne z wypowiedzeniem umowy licencji - w takim zakresie okres

wypowiedzenia umowy licencji jest taki sam jak okres wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług Drogą

Elektroniczną i nie jest niezbędne składanie przez Usługodawcę odrębnego oświadczenia o wypowiedzeniu

umowy licencji. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę licencji bez zachowania okresu wypowiedzenia

w przypadku naruszania przez Użytkownika warunków licencji, bez wcześniejszego wezwania Użytkownika do

zaprzestania naruszeń. Strony ustalają także, iż rozwiązanie umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną

bez zachowania okresu wypowiedzenia będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy licencji bez zachowania

okresu wypowiedzenia - w takim wypadku nie jest niezbędne składanie przez Usługodawcę odrębnego

oświadczenia o rozwiązaniu umowy licencji bez zachowania okresu wypowiedzenia.

5. Usługodawca nie zezwala Użytkownikowi na korzystanie z utworu w innym celu i zakresie niż dla zapoznania

się z ofertą Usługodawcy i dokonania wyboru towarów lub usług u Usługodawcy lub dokonania zamówienia

towarów lub usług Usługodawcy lub wykonanie stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Usługodawcą

innego niż Umowa sprzedaży lub Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Usługodawca nie zezwala Użytkownikowi na korzystanie z utworów na innych polach eksploatacji, w

szczególności na: zwielokrotnianie i utrwalanie utworu, w tym wytwarzania egzemplarzy utworu,

upowszechnianie, wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, udostępnienie utworu, publiczne wykonanie,

wystawienie, publiczne wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, publiczne

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie

wybranym.

7. Użytkownik zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby przez niego zatrudnione, w tym również na podstawie

umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innych umów prawa cywilnego, nie będą ujawniać informacji dotyczących

działalności Usługodawcy, informacji, które mogłyby być uznane za poufne, ani informacji związanych

z przedmiotem niniejszej Umowy, jak również ze sposobem jej wykonywania, w okresie obowiązywania

niniejszej Umowy ani po jej rozwiązaniu, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie. Nie stanowi

naruszenia poufności przekazywanie danych wymienionych w ust. 1 osobom i podmiotom współpracującym z

Użytkownikiem w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną. Ustala

się, iż nie będzie uważane za niedozwolone podanie do publicznej wiadomości informacji, których

upublicznienie wymagane jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądowego lub

decyzji administracyjnej. Za naruszenie nie uznaje się ujawnienie informacji ujawnionych przez Usługodawcę

do wiadomości publicznej. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania dokumentacji osobom trzecim bez

zgody Usługodawcy. Użytkownik zobowiąże wszystkie podmioty lub osoby włączone w realizację niniejszej

umowy do przestrzegania poufności wymaganej przez Usługodawcę.

§ 16 Odstąpienie od Umowy

1. Konsument lub Przedsiębiorca Traktowany Jak Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem

Usługodawcy może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez

ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość

umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Traktowany Jak Konsument złożył

oświadczenie o odstąpieniu zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

2. Konsument lub Przedsiębiorca Traktowany Jak Konsument nie może odstąpić od umowy, którą zawarł z

Usługodawcą na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa i która obejmuje:

a. rzecz dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, gdy po otwarciu opakowania nie można jej

zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu. W tym zakresie Konsument lub Przedsiębiorca Traktowany Jak Konsument może

odstąpić od umowy, jedynie w odniesieniu do Towarów, które nie zostały otwarte po ich dostarczeniu

tj. nie została przerwana ciągłość opakowania Towaru, zarówno w sposób celowy jak niezamierzony

przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Traktowanego Jak Konsumenta,

b. rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia,

c. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub

Przedsiębiorcy Traktowanego Jak Konsument, który został poinformowany przed rozpoczęciem

świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

3. Do zachowania ww. 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez Konsumenta lub

Przedsiębiorcę Traktowanego Jak Konsument przed jego upływem.

4. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Traktowany Jak Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż

najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do

zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Traktowanemu Jak Konsument poniesionych przez niego

dodatkowych kosztów.

a. Konsument lub Przedsiębiorca Traktowany Jak Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu

rzeczy, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta lub

Przedsiębiorcę Traktowanego Jak Konsument o konieczności poniesienia tych kosztów.

b. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Traktowany Jak Konsument wykonuje prawo odstąpienia po

wyraźnym zgłoszeniu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Traktowanego Jak Konsument wykonania

Usługi Usługodawcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy z Usługodawcą zawartej poza

lokalem Usługodawcy, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem

uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne,

podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

5. Bieg terminu do odstąpienia, o którym mowa w ust. 2 rozpoczyna się:

a. dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej

własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Traktowanego Jak

Konsument lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

i. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w

posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

ii. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie

pierwszej z rzeczy;

b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

6. Przykładowy wzór formularza odstąpienia zawarty jest w załączniku nr 6 do Ogólnego Regulaminu lub w

załączniku numer 2 (adres: regulaminy.nutropharma.pl) do ustawy o prawach konsumenta (adres:

regulaminy.nutropharma.pl) lub w załączniku numer 2 do niniejszego Regulaminu. Konsument lub

Przedsiębiorca Traktowany Jak Konsument może jednak nie musi skorzystać z wzoru formularza.

7. Usługodawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy z Usługodawcą drogą

elektroniczną, Konsument lub Przedsiębiorca Traktowany Jak Konsument może także odstąpić od Umowy z

Usługodawcą: przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy; przez

złożenie oświadczenia na stronie internetowej Usługodawcy. W takim wypadku Usługodawca niezwłocznie

prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Traktowanemu Jak Konsument na trwałym nośniku potwierdzenie

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

8. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

Konsumenta lub Przedsiębiorcy Traktowanego Jak Konsument o odstąpieniu, zwrócić Konsumentowi lub

Przedsiębiorcy Traktowanemu Jak Konsument wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty

dostarczenia rzeczy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,

jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca Traktowany Jako Konsument, chyba że Konsument lub

Przedsiębiorca Traktowany Jako Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla

niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub

Przedsiębiorcy Traktowanego Jak Konsument to może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od

Konsumenta lub Przedsiębiorcy Traktowanego Jak Konsument do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub

dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Traktowanego Jak Konsument dowodu jej odesłania, w

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument lub Przedsiębiorca Traktowany Jak Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub

przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni

od dnia, w którym odstąpił od Umowy z Usługodawcą, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze

rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. Jeżeli Umowę z Usługodawcą zawarto poza lokalem Usługodawcy, a rzecz dostarczono Konsumentowi lub

Przedsiębiorcy Traktowanemu Jak Konsument do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy z

Usługodawcą, Usługodawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter

rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

11. Konsument lub Przedsiębiorca Traktowany Jak Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości

rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,

cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta lub Przedsiębiorcy

Traktowanego Jak Konsument prawie odstąpienia od Umowy z Usługodawcą zgodnie z przepisami

obowiązującego prawa.

12. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Traktowany Jako Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy z

Usługodawcą po zgłoszeniu żądania wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy z

Usługodawcą ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy z Usługodawcą.

Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej

w Umowie z Usługodawcą ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą

obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Konsument lub Przedsiębiorca

Traktowany Jak Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Usługodawca zgodził się

je ponieść lub nie poinformował Konsumenta lub Przedsiębiorcę Traktowanego Jak Konsument o konieczności

poniesienia tych kosztów.

§ 18 Rozwiązanie Umowy

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną w zakresie

dostępu do strony internetowej https://sklep.nutropharma.pl/ oraz Usługi Sklepu Internetowego w każdym

czasie. W tym celu Użytkownik w Profilu Użytkownika używa przycisku pn: usuń Profil Użytkownika, oraz

potwierdza operacje wpisując dwukrotnie Hasło do Profilu Użytkownika. Użytkownik może też złożyć

Oświadczenie o rozwiązaniu pisemnie przesyłając je na adres Usługodawcy. Użytkownik może złożyć

oświadczenie o rozwiązaniu drogą mailową z adresu email przypisanego do Profilu Użytkownika, przesyłając

oświadczenie na adres email: sklep@nutropharma.pl takim wypadku Usługodawca następnie odsyła mu na

adres email hiperłącze do formularza, w którym użytkownik musi wpisać: Login oraz Hasło do Profilu oraz

zatwierdzić operację przyciskiem pn.: “Usuń”.

2. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu

wypowiedzenia licząc od doręczenia powiadomienia Użytkownikowi drogą mailową lub za pośrednictwem

Profilu Użytkownika o zaprzestaniu świadczenia Usług.

3. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i usunięcia Profilu

Użytkownika gdy:

a. Użytkownik narusza postanowienia Ogólnego Regulaminu lub jego załączników,

b. Usługodawca zostanie w sposób wiążący zobowiązany do tego przez przepisy obowiązującego prawa,

c. Usługodawca zostanie w sposób wiążący zobowiązany do tego na podstawie rozstrzygnięcia

właściwego Organu lub Sądu,

4. Usługodawca usuwa Profil Użytkownika w przypadku gdy stwierdzi podanie przez Użytkownika Usługodawcy

niezgodnych z rzeczywistością danych lub nieprawdziwych oświadczeń.

5. W sytuacji o której mowa w ust. 3 pkt. a) oraz ust. 4 przed usunięciem Profilu Użytkownika Usługodawca wzywa

Użytkownika do złożenia wyjaśnień przedstawiając mu zdarzenia naruszające. Do czasu złożenia wyjaśnień

przez Użytkownika Usługodawca ma prawo do zawieszenia Profilu Użytkownika.

6. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych nie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy

sprzedaży, w szczególności nie wpływa na zobowiązania Użytkownika z tytułu umowy sprzedaży.

§ 19 Odpowiedzialność Sprzedającego

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy Traktowanego Jak Konsument,

jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia

niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku.

Jeżeli kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca Traktowany Jak Konsument, bieg terminu przedawnienia,

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie może zakończyć się przed upływem terminów określonych w

zdaniu pierwszym. W terminach określonych w zdaniu pierwszym Konsument lub Przedsiębiorca Traktowany

Jak Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy

sprzedanej. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Traktowany Jako Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną

od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu

ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. Jeżeli

określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch

lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Traktowanemu Jak Konsument, Sprzedawca

odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu

5. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument lub Przedsiębiorca Traktowany Jak Konsument może żądać wymiany

Produktu na wolny od wad lub żądać usunięcia wady Produktu lub złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny

Produktu albo o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny

od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub

naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od

wad lub usunięcia wady.

§ 20 Postanowienia końcowe

1. W zakresie wprowadzania zmian w niniejszym Szczególnym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia

zawarte w § 8 ust. 1 Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2020

Lista Załączników:

Załącznik nr 1 Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy - wzór pouczenia o odstąpieniu od

umowy,

Załącznik nr 2 - wzór formularza odstąpienia od umowy.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel